Główne publikacje pracowników zakładu

Zakład Metodologii Badań Europejskich

Oficjalna strona Zakładu

http://metodologia-ie.uw.edu.pl/

 

Skład osobowy

  • Prof. dr hab. Jacek Czaputowicz - kierownik
  • Dr Kamil Ławniczak

Główne założenia programu badawczego

Metodologiczne problemy studiów europejskich
Studia europejskie jako młoda dyscyplina badawcza są wciąż na etapie wypracowania metod i narzędzi właściwych ze względu na zakres badań i specyfikę dyscypliny. Katedra Europeistyki zainicjowała w 2011 r. projekt badawczy, którego pierwszym etapem jest identyfikacja problemów teoretycznych i związków tworzonej od lat sześćdziesiątych XX wieku teorii integracji z podstawami teoretycznymi starszych dyscyplin badawczych o ugruntowanej metodologii badań. Przebadane zostaną związki i wpływ na podstawy teoretyczne studiów europejskich takich dyscyplin jak nauka o państwie i polityce, nauka o stosunkach międzynarodowych, nauki prawne, ekonomia oraz nauki o zarządzaniu. Uzyskane efekty pomogą zbudować obraz studiów europejskich w ramach szeroko pojmowanych nauk o polityce oraz prześledzić rozwój refleksji teoretycznej w Europie i Stanach Zjednoczonych. Tym samym położone zostaną podstawy dla dalszego rozwoju dyscypliny.

 

W 2013 roku badania skupią się na przeglądzie dorobku teorii integracji w zakresie objaśniania funkcjonowania struktury integracyjnej w warunkach kryzysu, poddane weryfikacje będą hipotezy formułowane na gruncie szkoły neofunkcjonalnej, instytucjonalnej i międzyrządowej. Zasadniczym wyzwaniem badawczym pozostaje rozpoznanie właściwych metod i sposobów badania procesu integracji wobec uzyskiwania dojrzałości przez podejścia tworzone w połowie lat 90.

Szczegółowe tematy badań

Jacek Czaputowicz: suwerenność państwa w Unii Europejskiej, podstawy teoretyczne studiów europejskich, stan nauki o stosunkach międzynarodowych i studiów europejskich w Polsce, bezpieczeństwo europejskie

Oferta dydaktyczna Zakładu

  • Prof. dr hab. Jacek Czaputowicz: Teorie integracji europejskiej (wykład i ćwiczenia), Seminarium doktorskie, Seminarium magisterskie, Proseminarium.
  • Dr Kamil Ławniczak: Debata europejska, Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE.

Projekty badawcze realizowane przez pracowników Zakładu

Prof. dr hab. Jacek Czaputowicz:

  • „Bezpieczeństwo jako krytyczny problem zarządzania”, przewodniczący Grupy Projektowej Międzynarodowego Instytutu Nauk Administracyjnych (IIAS), Bruksela
  • Badanie stanu dyscyplin "nauka o stosunkach międzynarodowych" i "studia europejskie" w Polsce - Narodowe Centrum Nauki

Struktura

W Instytucie Europeistyki działa sześć zakładów. Każdy z nich zajmuje się odrębną dziedziną badań z zakresu studiów europejskich, realizując w jej ramach projekty naukowe oraz zajęcia dydaktyczne.