Młoda Nauka

Dr Jadwiga Nadolska, Strategie aktywizacji na rynku pracy państw członkowskich UE (2011)

W ramach czynności badawczych podjętych w trakcie realizacji projektu przeprowadzono kwerendę internetową i biblioteczną, w wyniku której zgromadzono obszerny materiał badawczy obejmujący: monografie, syntezy, artykuły, akty prawne, raporty, ekspertyzy, statystyki. Zgromadzony materiał źródłowy służy weryfikacji postawionych w ramach projektu założeń badawczych czyli wyjaśnieniu korzeni nowego podejścia w polityce rynku pracy w Europie, analizie dyskursu politycznego toczącego się wokół aktywizującej polityki rynku pracy i koncepcji flexicurity w krajach UE i na szczeblu unijnym, analizie modelu aktywizującej polityki rynku pracy i koncepcji flexicurity, próbie określenia miejsca nowego paradygmatu w unijnych dokumentach, strategiach, itp. W ramach przeprowadzanych czynności badawczych analizie podlega proces upowszechniania strategii aktywizujących i koncepcji flexicurity w polityce rynku pracy państw członkowskich Unii Europejskiej oraz badany jest  ich wpływ na przekształcenia w europejskim modelu społecznym.                                                       

Dr Łukasz Zamęcki, Wpływ relacji UE-ChRL na instytucjonalizację unijnych polityk wewnętrznych i zewnętrznych (2011)

Celem badania była analiza wpływu relacji UE-Chiny na instytucjonalizację polityk Unii Europejskiej. W tym celu na wstępie podjęto próbę wskazania współzależności i rywalizacji oraz wzajemnego warunkowania podmiotów, jakimi są UE i ChRL. Uczestnicy projektu musieli brać pod uwagę specyfikę badanych podmiotów. Unia Europejska jest bowiem wtórnym podmiotem stosunków międzynarodowych i jej zdolność do prowadzenia polityki zagranicznej nie jest „naturalna” czy oczywista, lecz wynika z realizacji pewnego wyboru o charakterze politycznym, dokonanego wspólnie przez państwa członkowskie. Chiny zaś są mocarstwem ukształtowanym przez cywilizację odmienną od zachodniej, czyli tej, która proponuje tradycyjne modele analizy polityki państw. Badania obejmowały poszukiwanie odpowiedzi na pytanie jak wygląda europejska wizja współpracy i oferta kierowana do Chin i na ile jest ona realistyczna oraz na ile w relacjach z ChRL Unia buduje swoją tożsamość jako potęgi normatywnej. Dokonano również analizy wpływu pozycji Chin w sferze energetycznej i jej zewnętrznej polityki energetycznej na funkcjonowanie polityki energetycznej UE.

Dr Małgorzata Mizerska-Wrotkowska – Poland & Spain: past, present, future challenges (2012)

Cele projektu: analiza porównawcza systemów politycznych oraz funkcjonowania w środowisku  międzynarodowym po transformacji ustrojowej Polski i Hiszpanii.

 • Część 1:  Polska i Hiszpania: od transformacji ustrojowej do integracji europejskiej: Uczestnicy projektu skupili się na ukazaniu Polski i Hiszpanii jako podmiotów współczesnych stosunków międzynarodowych przez pryzmat ich przemian wewnętrznych, działalności zagranicznej oraz zaangażowania w integrowanie się państw na kontynencie europejskim. W centrum uwagi znalazły się następujące wątki tematyczne: transformacja polityczna, ewolucja polityki zagranicznej oraz integracja europejska.
 • Część 2: Systemy polityczne Polski i Hiszpanii - wybrane aspekty: Uczestnicy projektu skupili się na analizie systemów wyborczych, działalności partii politycznych oraz rządu, a także kultury politycznej Polski i Hiszpanii.

Metody: Struktura prac została obmyślona na zasadzie „odbicia lustrzanego”: każdy z wymienionych wątków poruszono zarówno w kontekście Polski, jak i Hiszpanii. Dzięki temu udało się znaleźć odpowiedzi na następujące pytania: (1) jakie były uwarunkowania i przebieg transformacji ustrojowej Hiszpanii?; (2) w czym tkwi specyfika polskiej transformacji?; (3) na czym polegała ewolucja polityki zagranicznej Hiszpanii?; (4) co warunkowało tę ewolucję w Polsce?; (5) jaka była hiszpańska droga do Unii Europejskiej?; (6) jakie problemy niemal dwadzieścia lat później napotkała na swej drodze Polska?; (7) Jakie są różnice między polskim i hiszpańskim systemem wyborczym?; (8) Jak przebiegała ewolucja systemów partyjnych w Polsce i Hiszpanii?; (9) Co warunkuje kulturę polityczną obu państw?
Założenia: Projekt jest realizowany we współpracy z Instytutem Prawa Konstytucyjnego i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Barcelonie (Universitat de Barcelona). W ramach tego projektu zostaną opublikowane dwie, współfinansowane przez obie instytucje, monografie pod redakcją moją i dr Josepa Reniu Vilamala:
1) „Poland and Spain: From Political Transition to European Integration”:

 • Transformation of the political system in Poland (T. Słomka)
 • Transformation of the political system in Spain (F.J. Ruiz Martínez)
 • Polish Foreign Policy (K. Redłowska)
 • Spanish Foreign Policy (P. Vilanova Trías)
 • Poland’s Integration with the European Union (A.Nowak-Far)
 • Spain’s Integration with the European Union (M. Mizerska-Wrotkowska)

2) “Political Systems in Poland and Spain: selected aspects”:

 • The electoral system in Poland (J.F. Czub)
 • The electoral system in Spain (C. Ortega Villodres, G. García Hípola)
 • Political parties and government in Poland (K.A.Wojtaszczyk)
 • Political system in Spain (C. Rodríguez-Aguilera de Prat)
 • Political culture in Poland (J. Nadolska)
 • Political culture in Spain (J.M. Reniu Vilamala)