Badanie stanu dyscyplin „nauka o stosunkach międzynarodowych” i „studia europejskie” w Polsce

PROJEKT ZAKOŃCZONY

  • projekt badawczy finansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki
  • Umowa nr UMO-2012/07/B/HS5/03961
  • Wniosek nr 2012/07/B/HS5/03961
  • Kierownik projektu: dr hab. Jacek Czaputowicz, prof. UW (IE WNPiSM UW)
  • Główna wykonawczyni: dr Anna Wojciuk (ISM WNPiSM UW)
  • Wykonawca: dr Kamil Ławniczak (IE WNPiSM UW)

Cel prowadzonych badań/hipoteza badawcza:

Celem tego projektu jest diagnoza, za pomocą badań empirycznych, stanu subdyscyplin „nauka o stosunkach międzynarodowych” oraz „studia europejskie” w Polsce. Stosunki międzynarodowe (SM) i studia europejskie (ES) są subdyscyplinami nauk o polityce, jednak rozwijają one odrębną tożsamość. W ostatnich latach powstają w Polsce stowarzyszenia profesjonalne badaczy w ramach obu subdyscyplin. Aby polskie subdyscypliny SM i SE mogły zintegrować się z międzynarodową społecznością badaczy tych obszarów, konieczne jest rozpoznanie słabych i mocnych stron dyscyplin.
Zostaną przetestowane dwie podstawowe hipotezy:
H1: Polscy badaczy rzadko posługują się paradygmatami teoretycznymi w swoich tekstach, trudno im też przypisać konkretną przynależność teoretyczną
H2: Polscy badacze rzadko posługują się metodami empirycznymi. Większość z nich stosuje "podejście praktyczne", nakierowane na analizę polityki publicznej (polityki zagranicznej, polityki wobec i w UE) lub ogranicza się do metody deskryptywnej.

Zastosowana metoda badawcza/metodyka

Analiza czasopism, monografii oraz dysertacji doktorskich zostanie wykonania z użyciem narzędzia zbliżonego do narzędzie z badania TRIP (Teaching, Research, and International Policy). Dla każdego tekstu zostanie zakodowany zestaw zmiennych, określających charakterystyki tego tekstu, takich jak: „główny obszar tematyczny badania”, „zastosowany paradygmat teoretyczny”, „podstawowa metoda zastosowana”. Wstępne studia wskazują na użyteczność tak skonstruowanego narzędzia teoretycznego. Zebrane dane zostaną zagregowane, zinterpretowane i zaprezentowane w formie publikacji i w czasie konferencji.

Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki, cywilizacji, społeczeństwa

Projekt przyczyni się do budowania tożsamości i samoświadomości subdyscyplin SM i SE, a także pozwoli zdiagnozować mocne i słabe strony tych subdyscyplin. Warto pamiętać, że bez fundamentów teoretycznych analiza polityki publicznej jest ograniczona do wygłaszanych ad hoc opinii oraz że w takim przypadku nie pozwala ona wyjaśnić procesów politycznych i zdarzeń. Projekt ma szansę przyczynić się do budowy świadomości teoretycznej polskich badaczy oraz skłoni ich do stosowania bardziej wyrafinowanych metod badawczych.