Nauka o stosunkach międzynarodowych w Polsce na tle innych państw - podobieństwa i różnice

PROJEKT ZAKOŃCZONY

  • projekt badawczy finansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki
  • Wniosek nr 2013/09/B/HS5/00063
  • Kierownik projektu: dr hab. Jacek Czaputowicz, prof. UW (IE WNPiSM UW)
  • Główny wykonawca: dr Kamil Ławniczak (IE WNPiSM UW)

Streszczenie

Cel prowadzonych badań/hipoteza badawcza:

Przedstawiciele nauki o stosunkach międzynarodowych (SM) poszukują w ostatnim czasie swojej tożsamości i form samoorganizacji. Istotne jest, jakie są ich zainteresowania badawcze, co sądzą o własnej dyscyplinie, jak odnoszą się do aktualnych wydarzeń i przemian w polityce międzynarodowej oraz jak organizują swoje obowiązki dydaktyczne. Szczególnie interesująca jest specyfika polskiej nauki o SM w porównaniu z innymi państwami.
Niniejszy projekt za pomocą ankiety wśród polskich badaczy SM będzie chciał zweryfikować następujące hipotezy badawcze: 1) polscy badacze rzadziej niż na zachodzie odwołują się w wyraźny sposób do paradygmatów teoretycznych i trudniej przypisać im w tym względzie zajmowane stanowisko; 2) rzadziej w porównaniu z badaczami zachodnimi stosują naukowe metody jakościowe i  ilościowe w celu ustalenia związków przyczynowo-skutkowych; 3) polskie SM są bliższe brytyjskiemu, niż amerykańskiemu modelowi organizacji dyscypliny, charakteryzuje je wielodyscyplinarne podejście do badań; 4) badacze kładą w nauczaniu większy nacisk na kwestie praktyczne polityki międzynarodowej, niż na osiągnięcia naukowe dyscypliny.

Zastosowana metoda badawcza/metodyka

Metodyka planowanego badania oparta jest na doświadczeniach międzynarodowego projektu Teaching, Research, and International Policy (TRIP), w ramach którego od 2006 roku przeprowadzana jest ankieta wśród badaczy SM na  świecie. Ustalenie listy respondentów spełniających kryteria udziału w ankiecie odbywać się będzie na podstawie danych dostępnych w Internecie, zwłaszcza stron internetowych uczelni wyższych oraz za pomocą portalu „Nauka polska”.
Kwestionariusz zostanie przetłumaczony na język polski i uzupełniony o pytania dotyczące specyfiki polskiej nauki o SM  Badanie prowadzone będzie głównie drogą elektroniczną, za pomocą poczty elektronicznej i kwestionariusza umieszczonego w Internecie.

Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki, cywilizacji, społeczeństwa

Niniejszy projekt włącza polskie środowisko SM w światowe badania w ramach projektu Teaching, Research, and International Policy na temat nauczania, badań oraz opinii na temat stosunków międzynarodowych. Jego efektem będzie oparte na danych empirycznych wyjaśnianie jak polska nauka o SM lokuje się na tle innych państw. Uczestnictwo w projekcie TRIP pozwoli na pełny dostęp do danych zebranych we wszystkich dotychczasowych edycjach tego międzynarodowego przedsięwzięcia.
Badanie przyczyni się do poprawy samoświadomości środowiska SM, a w konsekwencji do poprawy organizacji badań i jakości nauczania. Pokazany zostanie  potencjał polskich badaczy SM światowemu środowisku akademickiemu, co stworzy nowe możliwości nawiązania współpracy międzynarodowej. W razie akceptacji projektu Polska byłaby pierwszym państwem objętym projektem TRIP z regionu Europy Środkowej i Wschodniej.