Moduły - zasady zaliczania

 

  • Moduł to grupa przedmiotów – programy studiów obowiązujące od roku akademickiego 2012/2013 na studiach pierwszego stopnia (profil praktyczny + profil ogólnoakademicki) oraz na studiach drugiego stopnia w ramach specjalności (ścieżek) składają się z modułów.
  • Moduły kończą się oceną. Uzyskanie z modułu oceny pozytywnej powoduje uzyskanie odpowiedniej liczby punktów ECTS, które są przypisane do modułu, a nie do przedmiotów.
  • Przedmioty kończą się zaliczeniem bez oceny i bez punktów ECTS.
  • Zaliczenie modułu odbywa się w formie egzaminu lub zaliczenia na ocenę. I termin zaliczenia na ocenę musi się odbyć do końca trwania zajęć w danym semestrze, II termin odbywa się w sesji podstawowej. I termin egzaminu odbywa się w sesji podstawowej danego semestru, a II termin – w sesji poprawkowej.
  • Ponieważ student otrzymuje ocenę i punkty ECTS z modułu, wiedza, umiejętności i kompetencje dot. całości modułu powinny być zweryfikowane przy pomocy łącznego i wspólnego egzaminu/zaliczenia na ocenę, z którego wystawiana jest jedna ocena na podstawie łącznej punktacji całościowej.
  • Warunkiem przystąpienia do egzaminu/zaliczenia z modułu, jest zaliczenie przez studenta wszystkich przedmiotów wchodzących w skład modułu. Jeśli student nie zaliczył wszystkich przedmiotów należących do modułu, nie przystępuje do egzaminu/zaliczenia z modułu.
  • Niezaliczenie jednego z przedmiotów z modułu, powoduje konieczność powtórzenia tego przedmiotu oraz egzaminu/zaliczenia z modułu.
  • Niezaliczenie wyłącznie egzaminu/zaliczenia z modułu powoduje konieczność powtórzenia tego egzaminu/zaliczenia.

 

PRAKTYKI

Studentów europeistyki gorąco zapraszamy do podjęcia praktyk w poniższych instytucjach:

TABELA

Prezentacja dot. praktyk

Więcej ofert dostępne tutaj

Międzyuczelniana wymiana MOST

Europa oczami studentów

1. Brexit

Aktywność studencka