European Administration - Masters programme in English - studia II stopnia w języku angielskim

EN

We proudly present a new masters studies programme - European Administration

 

What is European Administration about?

EA Leaflet

Full-Time Programme

Extra-Mural Programme

Graduate profile and potential career opportunities:
Student of the Graduate Programme in European Administration acquires knowlege about the EU management and all the dimensions of European integration. The graduate will be prepared to work in an international environment. Depending on the chosen specialization graduates obtain unique knowlegde and competences connected with the implemetation and administration of various European programs and policies. The interdisciplinary character of the studies enables graduates to work either in local or central administration or in European institutions.

Among the obligatory courses you will find:

 • European Integration in Theoretical Dimension, Historical Dimension, Economic Dimension, Political Dimension, Legal Dimension and Socio-Cultural Dimension
 • Practical French/German course I and II, General elective courses.

Specialities:
Except from obligatory courses, students must attend applied specialization courses. They may choose from the following specializations:

 •   European Affairs Management
 •   EU Funds and Programmes
 •   EU Diplomacy

How to enroll

The fee per year:

 • full-time studies: 3500 Euro
 • extra-mural studies (meetings during weekends, approx. every two weeks): 2900 Euro

 

PL

Z przyjemnością informujemy, że uruchamiamy nowy kierunek studiów – European Administration. Stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) studia II stopnia realizowane będą w języku angielskim w ramach trzech atrakcyjnych specjalności: European Affairs Management,  EU Funds and Programmes oraz EU Diplomacy.

Celem studiów będzie przygotowanie wykwalifikowanych kadr dla krajowej administracji publicznej, zajmującej się implementacją prawa UE w Polsce.

Absolwenci nowego kierunku będą również przygotowani do pełnienia obowiązków urzędniczych w strukturach unijnych i międzynarodowych, pracy w organizacjach pozarządowych, prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE oraz pracy w firmach lobbingowych i konsultingowych. Niebawem dalsze informacje, a potem pierwszy nabór.

Internetowa Rejestracja Kandydatów

 

Program studiów II stopnia European Administration

- program studiów stacjonarnych EA

- program studiów niestacjonarnych (zaocznych) EA

 

Zasady kwalifikacji

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę osoby posiadające udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Dokumentem potwierdzającym znajomość języka mogą być egzaminy certyfikacyjne, zaświadczenie ze szkoły języków obcych, suplement do dyplomu licencjackiego. Kandydaci nieposiadający dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2, przystępują do egzaminu potwierdzającego znajomość ww. języka.

a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom Bachelor (licencjata) w Polsce lub innym państwie na dowolnym kierunku albo dyplom Master (magistra) w Polsce lub innym państwie na dowolnym kierunku lub dyplom równorzędny dowolnego kierunku. Studia są prowadzone w języku angielskim.

Sposób przeliczania oceny na dyplomie:

 • ocena celująca lub bardzo dobra – 100 punktów
 • ocena dobra plus – 80 punktów
 • ocena dobra – 60 punktów
 • ocena dostateczna plus – 40 punktów
 • ocena dostateczna – 20 punktów

Wynik końcowy każdego kandydata to liczba z przedziału 20-100. O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej.

b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym (w tym cudzoziemcy)

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

 

Studia są płatne.

Roczne czesne wynosi:

- studia stacjonarne: 3500 euro (dla obywateli UE i spoza UE)

- studia niestacjonarne (zaoczne): 2900 euro (dla obywateli UE i spoza UE)

Z przykrością informujemy, iż w przypadku studiów anglojęzycznych nie ma możliwości rozłożenia płatności na raty.