Sylwetka Absolwenta I stopnia

Sylwetka absolwenta I stopnia kierunku europeistyka - integracja europejska

Nasi absolwenci posługują się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafią posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu lub dalszej edukacji.

 

Po specjalności Praca w instytucjach UE absolwent posiada dodatkowo wiedzę o zasadach zatrudniania i administrowania w instytucjach UE oraz o zarządzaniu sprawami unijnymi w krajach członkowskich.

 

Po specjalności Fundusze UE i przedsiębiorczość absolwent posiada dodatkowo wiedzę o zasadach pozyskiwania oraz o zarządzaniu funduszami unijnymi oraz zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym.

Absolwenci są także przygotowani do podjęcia studiów II stopnia zarówno na kierunku europeistyka, jak i na innych rodzajach studiów w obszarze nauk społecznych.

 

Możliwości kariery zawodowej absolwenta kierunku europeistyka - integracja europejska

Dysponujemy bogatą ofertą praktyk zawodowych w instytucjach administracji publicznej, firmach prywatnych oraz w sektorze pozarządowym.

Staramy się dostosowywać wymagania programowe oraz układać program zajęć z myślą o konieczności godzenia nauki z pracą.

Mamy liczne umowy podpisane z uczelniami zagranicznymi, umożliwiające semestralne wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+.

Naszych absolwentów można spotkać w szczególności w urzędach publicznych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, instytucjach i organizacjach krajowych oraz międzynarodowych, organach Unii Europejskiej, przedsiębiorstwach działających na obszarze Europy, placówkach kulturalnych, wydawnictwach, mediach oraz w szkolnictwie!

 

Zasady rekrutacji

Kwalifikacja na studia stacjonarne odbywa się na podstawie wyników maturalnych, zaś na studia zaoczne i wieczorowe na podstawie złożonych dokumentów.

Zobacz szczegółowe zasady rekrutacji na studia I stopnia (licencjackich)