European Politics and Economics spec.

Specjalność European Politics and Economics na kierunku Europeistyka – integracja europejska, stacjonarne, pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

To nowa specjalność na studiach I stopnia realizowana w języku angielskim.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały świadectwo maturalne w Polsce, świadectwo maturalne lub dyplom IB/EB w innym państwie. Na specjalność obowiązuje oddzielna rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę osoby posiadające udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Dokumentem potwierdzającym znajomość języka mogą być egzaminy certyfikacyjne, zaświadczenie ze szkoły języków obcych. Kandydaci nieposiadający dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2, przystępują do rozmowy potwierdzającej znajomość ww. języka.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie ocen uzyskanych na świadectwie maturalnym lub dyplomie IB/EB.

Studia trwają sześć semestrów.

Program studiów pozwala na pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy o zagadnieniach ekonomicznych i społeczno-politycznych oraz o wszystkich wymiarach integracji europejskiej. Student zdobywa wiedzę, która ma mu umożliwić rzetelną ocenę rzeczywistości politycznej, społecznej i ekonomicznej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej.

Specjalność European Politics and Economics jest nowatorskim programem kształcenia realizowanym w języku angielskim w zakresie unijnych polityk i ekonomicznego wymiaru funkcjonowania Unii Europejskiej. Główny nacisk położony jest na ekonomiczny wymiar procesu integracji europejskiej, co odróżnia specjalność od innych programów prowadzonych przez Instytut Europeistyki. Specjalność jest prowadzona w całości w języku angielskim.

Studia przygotowują zarówno pod względem merytorycznym jak i językowym do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE, pracy w firmach lobbingowych i konsultingowych, pracy w administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego, pełnienia obowiązków urzędniczych w strukturach UE i międzynarodowych, pracy w organizacjach pozarządowych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku europeistyka - integracja europejska posiada podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania różnorodnych i wielopłaszczyznowych sfer polityki europejskiej umożliwiającą: rozumienie dynamiki zmian politycznych, gospodarczych, prawnych i społecznych na szczeblu narodowych i ponadnarodowym; opracowywanie strategii decyzyjnych; dokonywanie analiz stanowisk, postaw i zachowań uczestników procesów integracyjnych, ich wzajemnych relacji oraz interakcji z innymi podmiotami życia społecznego.

Jako absolwent specjalności European Politics and Economics posiada dodatkowo wiedzę o ekonomicznych aspektach funkcjonowania Unii Europejskiej i realizowanych politykach unijnych. Specjalność zapewnia interdyscyplinarną edukację z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych w obszarze studiów europejskich. Główny nacisk położony jest na ekonomiczny i polityczny wymiar procesu integracji europejskiej.

Absolwent specjalności European Politics and Economics posiada także umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w służbie cywilnej na poziomie rządowym, samorządowym i ponadnarodowym, w organizacjach pozarządowych, w instytucjach i agencjach UE, w mediach, instytucjach kultury podejmujących działania w zakresie marketingu europejskiego oraz w niezależnej działalności gospodarczej skoncentrowanej na wymianie międzynarodowej.