ZIP

Zintegrowany Program Rozwoju ZIP

W kwietniu 2018 r. ruszył Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP). Celem programu jest podniesienie jakości nauczania, wzbogacenie oferty studiów doktoranckich, rozwój kompetencji studentów i pracowników oraz usprawnienie i unowocześnienie zarządzania uczelnią. Uniwersytet Warszawski przeznaczył przyznane środki na działania wspierające rozwój uczelni w sposób kompleksowy. Mają one także doprowadzić do wypracowania i wdrożenia mechanizmów ukierunkowanych na doskonałość dydaktyczną oraz doskonalenie procesów zarządzania uczelnią. Program ma przyczynić się do wdrożenia trwałych zmian w funkcjonowaniu Uniwersytetu, dostosowanych do potrzeb społeczności akademickiej i uwzględniających aktualne wyzwania społeczno-gospodarcze. W programie zaplanowano działania skierowane do wszystkich grup stanowiących wspólnotę akademicką: studentów, doktorantów, wykładowców, kadry zarządzającej i pracowników administracji. Program jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Maj 2019 r.

8 maja 2019 r. zatwierdzenie przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego programu studiów na kierunku europeistyka – studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

  • Uchwała nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim
  • załącznik do Uchwały Senatu UW (program studiów)

Prowadzenie dalszych prac Zespołu nad wdrożeniem nowego programu kształcenia na kierunku europeistyka.


Kwiecień 2019 r.

Prace Zespołu ds. opracowania nowego programu europeistyki nad uwzględnieniem uwag Komisji Senackiej we wniosku w sprawie otwarcia nowego kierunku studiów.


Marzec 2019 r.

Zorganizowanie dyskusji fokusowej nad projektem nowego programu studiów. Dyskusja była podzielona na dwie części, w pierwszej wzięli udział eksperci zewnętrzni oraz nauczyciele akademiccy z obu jednostek przygotowujących program nowego kierunku studiów, w drugiej – studenci obu jednostek Uniwersytetu Warszawskiego.

Uzyskanie pozytywnej opinii Samorządów Studentów Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz Centrum Europejskiego projektu studiów II stopnia.

Zaakceptowanie przez Radę Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz Radę Centrum Europejskiego UW projektu programu studiów na kierunku europeistyka (studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim)

Wysłanie do Senatu Uniwersytetu Warszawskiego wniosku o uruchomieniu nowego program studiów


Luty 2019 r.

Prowadzenie spotkań, dyskusji  nad opracowaniem szczegółów programu studiów drugiego stopnia.


Styczeń 2019 r.

Podpisanie porozumienia o współpracy przy realizacji Zadania: Przygotowanie i wdrożenie nowego programu kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku : Europeistyka – studia europejskie, prowadzonym w języku polskim, w ramach „Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego”

Powołanie prof. dr hab. Jacka Wojnickiego na koordynatora merytorycznego, odpowiedzialnego za koordynację merytoryczną prac związanych z realizacją Zadania, monitorowanie i kontrolę wdrażania Zadania


Grudzień 2019 r.

Podpisanie przez Dziekana Wydziału Nauk Polityczny i Studiów Międzynarodowych UW - prof. dr hab. Stanisława Sulowskiego oraz Dyrektora Centrum Europejskiego UW - dr hab. Bogdana Góralczyka, prof. UW listu intencyjnego o wspólnym prowadzeniu studiów na kierunku europeistyka


Listopad 2018 r.

Powołanie Zespołu ds. opracowania nowego programu studiów europeistyki (studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim).

W skład Zespołu weszli pracownicy Wydziału Nauk Politycznych i  Studiów Międzynarodowych oraz Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego:

prof. dr hab. Jacek Wojnicki (IE WNPiSM)

prof. dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz (IE WNPiSM)

dr hab. Krzysztof Szewior (IE WNPiSM)

dr Justyna Godlewska-Szyrkowa (WNPiSM)

dr Agnieszka Chmielewska (CE)

dr Anna Ogonowska (CE)

dr Kamil Ławniczak (IE WNPiSM)

dr Kamil Zajączkowski (CE)

mgr Violetta Wojciechowska-Danilczuk (CE)

Międzyuczelniana wymiana MOST