Studia I stopnia - profil praktyczny

Europeistyka – integracja europejska, stacjonarne, I stopnia, profil praktyczny

(tutaj sprawdź ----> profil ogólnoakademicki)

Dyscypliny: nauki o polityce i administracji, nauki społeczne

 

Od drugiego roku student realizuje jedną z dwóch dostępnych specjalności:

  • Praca w instytucjach UE
  • Fundusze UE i przedsiębiorczość

 

Kierunek prowadzony przez Instytut Europeistyki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

Program europeistyka – integracja europejska o profilu praktycznym stawia sobie za cel przygotowanie studentów do pracy w charakterze urzędnika struktur unijnych i krajowych pracujących w obszarze spraw europejskich oraz zdobycie umiejętności w kierunku prowadzenia działalności gospodarczej na rynku europejskim. Celowi temu przyświeca kompozycja efektów kształcenia i struktura programu nauczania. Koncentruje się on na wyposażeniu absolwenta w wiedzę i całą gamę kompetencji przydatnych do pracy i aktywności w sferach: administracyjnej, obywatelskiej, gospodarczej i zarządzania funduszami. Zajęcia będą prowadzić zarówno nauczyciele akademiccy, jak i osoby posiadające umiejętności praktyczne w wybranych dziedzinach.

Celem programu studiów pierwszego stopnia na kierunku europeistyka – integracja europejska w profilu praktycznym jest wyposażeniu studenta w wiedzę i kompetencje, które pozwolą podjąć aktywność zawodową w sferze administracyjnej (w wymiarze europejskim i krajowym), gospodarczej i zarządzania funduszami. Program ma na celu wyposażenie studentów w umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej, a w szczególności nabycie umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, uczestniczenia w pracy zespołowej, kierowania małymi zespołami ludzkimi, komunikowania z otoczeniem, zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji.

Program kształcenia zakłada uzyskanie przez studenta biegłej znajomości języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Realizacja programu kształcenia na specjalności Praca w instytucjach UE umożliwia przygotowanie do pracy w instytucjach UE, administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego, instytucjach organizacji międzynarodowych. Realizacja programu kształcenia na specjalności Fundusze UE i przedsiębiorczość umożliwia nabycie umiejętności praktycznych przygotowujących do podjęcia pracy w sektorze prywatnym i realizowania zadań związanych z pozyskiwaniem i prawidłowym wykorzystaniem funduszy unijnych.

Realizacja programu kształcenia wpaja potrzebę dalszego kształcenia jako warunku rozwoju zawodowego i  przygotowuje do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwenci są także przygotowani do podjęcia studiów II stopnia zarówno na kierunku europeistyka, jak i na innych rodzajach studiów w obszarze nauk społecznych.

Po specjalności Praca w instytucjach UE absolwent posiada dodatkowo wiedzę o zasadach zatrudniania i administrowania w instytucjach UE oraz o zarządzaniu sprawami unijnymi w krajach członkowskich.

Po specjalności Fundusze UE i przedsiębiorczość absolwent posiada dodatkowo wiedzę o zasadach pozyskiwania oraz o zarządzaniu funduszami unijnymi oraz zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym.

Zajęcia odbywają się na Kampusie Głównym UW, Krakowskie Przedmieście 26/28, od poniedziałku do piątku.

Aktualny program studiów dostępny na stronie: http://www.pl.europeistyka.uw.edu.pl/index.php/node/32

 

Postępowanie rekrutacyjne

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia powinni legitymować się jednym z podanych: maturą, Maturą Międzynarodową (IB), Maturą Europejską (EB),  maturą zagraniczną. Kandydaci są kwalifikowani na podstawie konkursu świadectw.

W przypadku kandydatów zagranicznych należy przedstawić dokumenty poświadczające znajomość języka polskiego umożliwiającą im odbycie studiów. Skany tych dokumentów kandydaci zamieszczają na swoim koncie rejestracyjnym. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.