EPE - polski

Polityki europejskie i ekonomia (European Politics and Economics), stacjonarne, pierwszego stopnia, profil ogólno akademicki, studia w j. angielskim, studia płatne 2700 Euro za rok

Dyscypliny: nauki o polityce i administracji, nauki ekonomiczne, nauki prawne

 

Kierunek polityki europejskie i ekonomia jest nowatorskim programem kształcenia realizowanym w języku angielskim w zakresie unijnych polityk i ekonomicznego wymiaru funkcjonowania Unii Europejskiej. Główny nacisk położony jest na ekonomiczny wymiar procesu integracji europejskiej, co odróżnia specjalność od innych programów prowadzonych przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Kierunek jest prowadzony w całości w języku angielskim.

Program studiów pozwala na pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy o zagadnieniach ekonomicznych i społeczno-politycznych oraz o wszystkich wymiarach integracji europejskiej. Student zdobywa wiedzę, która ma mu umożliwić rzetelną ocenę rzeczywistości politycznej, społecznej i ekonomicznej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej.

Student programu zna i rozumie przyczyny i przebieg procesu integracji w Europie oraz kontekst powstania Wspólnot Europejskich. Student ma wiedzę na temat integracji europejskiej w wymiarze gospodarczym, politycznym i instytucjonalno-prawnym, zna i rozumie kolejne etapy mechanizmu integracji, potrafi analizować teksty historyczne (przemówienia polityczne, deklaracje, akty prawne) oraz różne koncepcje rozwoju, szans i zagrożeń stojących przed UE. Student jest gotowy do krytycznej oceny politycznych i gospodarczych skutków integracji europejskiej, a także do udziału w toczącej się dyskusji na temat kształtu ostatecznej zjednoczonej Europy i granic terytorialnych Unii.

Studia przygotowują zarówno pod względem merytorycznym jak i językowym do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE, pracy w firmach lobbingowych i konsultingowych, pracy w administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego, pełnienia obowiązków urzędniczych w strukturach UE i międzynarodowych, pracy w organizacjach pozarządowych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Polityki europejskie i ekonomia posiada podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania różnorodnych i wielopłaszczyznowych sfer polityki europejskiej umożliwiającą: rozumienie dynamiki zmian politycznych, gospodarczych, prawnych i społecznych na szczeblu narodowych i ponadnarodowym; opracowywanie strategii decyzyjnych; dokonywanie analiz stanowisk, postaw i zachowań uczestników procesów integracyjnych, ich wzajemnych relacji oraz interakcji z innymi podmiotami życia społecznego.

Posiada dodatkowo wiedzę o ekonomicznych aspektach funkcjonowania Unii Europejskiej i realizowanych politykach unijnych. Specjalność zapewnia interdyscyplinarną edukację z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych w obszarze studiów europejskich. Główny nacisk położony jest na ekonomiczny i polityczny wymiar procesu integracji europejskiej.

Absolwent Polityk europejskich i ekonomii posiada dodatkowo umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w służbie cywilnej na poziomie rządowym, samorządowym i ponadnarodowym, w organizacjach pozarządowych, w instytucjach i agencjach UE, w mediach, instytucjach kultury podejmujących działania w zakresie marketingu europejskiego oraz w niezależnej działalności gospodarczej skoncentrowanej na wymianie międzynarodowej.

 

Postępowanie rekrutacyjne

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia powinni legitymować się jednym z dokumentów poświadczającym ukończenia szkoły na poziomie ponadgimnazjalnym: polską maturą, Maturą Międzynarodową (IB), Maturą Europejską (EB),  maturą zagraniczną. Kandydaci są kwalifikowani na podstawie konkursu świadectw.

Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania: 35 punktów

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę osoby posiadające udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 lub inny równoważny dokument. Kandydat może przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka angielskiego.