Studia podyplomowe

 

REKRUTACJA na studia podyplomowe

 

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa od czerwca do końca września. Decyzja o uruchomieniu danego kierunku jest podejmowana na podstawie minimalnej ilości kandydatów, to jest grupy 25 osób.

 

Studia podyplomowe umożliwiają rozszerzenie lub uzupełnienie wiedzy zdobytej w trakcie studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich. Są nie tylko szansą na wszechstronny rozwój, ale przede wszystkim na zwiększenie swojej atrakcyjności na krajowym i europejskim rynku pracy. To również szansa dla absolwentów wszystkich kierunków studiów do podniesienia kwalifikacji zgodnie z wymaganiami pracodawców.

Celem studiów podyplomowych prowadzonych w Instytucie Europeistyki jest wykształcenie specjalistów, którzy będą w stanie sprostać oczekiwaniom zmieniającego się rynku pracy. Dlatego też
w programie studiów połączone zostały treści teoretyczne i praktyczne.

W ofercie dydaktycznej Instytutu Europeistyki znajduje się siedem typów studiów podyplomowych. Są to:

oraz NOWOŚĆ od roku akademickiego 2015/2016!

 

Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków i dziedzin kształcenia.

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich) lub dyplomem ukończenia studiów licencjackich (studiów I stopnia).

W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany lub nostryfikowany na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Kandydaci będą przyjmowani na studia bez postępowania kwalifikacyjnego - do wyczerpania limitu miejsc, po spełnieniu wymogów formalnych, tj. złożeniu kompletu dokumentów. Studia zostaną uruchomione w przypadku zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów. 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązani są zarejetsrowac się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów https://irk.oferta.uw.edu.pl/global_reg/ i złożyć następujące dokumenty do Komisji Rekrutacyjnej:

  • podanie o przyjęcie na studia (do pobrania)
  • kwestionariusz osobowy (do pobrania)
  • kserokopię dowodu osobistego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Komisję Rekrutacyjną (należy okazać oryginał dowodu osobistego komisji)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
  • jedno zdjęcie kolorowe odpowiadające standardom zdjęcia do dowodu osobistego, tzn. fotografia lewego półprofilu z odsłoniętym uchem
  • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (do pobrania)
  • w przypadku studiów podyplomowych Urzędnik Instytucji Europejskich: potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie podstawowym (tj. przynajmniej poziom A1)

 

Opłaty na rok akademicki 2016/2017

NAZWA STUDIUM
OPŁATA ROCZNA
 

Podyplomowe studia: Fundusze europejskie dla samorządu terytorialnego

5500 zł 

Podyplomowe Studia Europy Wschodniej
3 800zł
 
Podyplomowe Studia Kultura, Nauka i Edukacja w Unii Europejskiej
3 400zł
 
Podyplomowe Studia Marketing Europejski
3 800zł
 
Podyplomowe Studia Polityki Unii Europejskiej
3 400zł
 
Podyplomowe Studia Urzędnik Instytucji Europejskich
3 400zł
 
Podyplomowe Studia Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej
3 600zł