Studia podyplomowe

REKRUTACJA na studia podyplomowe

 

15.05.2018 r. - 15.09.2018 r.

...

 TURA REKRUTACJI (rejestracji w IRK) na:
...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studia podyplomowe umożliwiają rozszerzenie lub uzupełnienie wiedzy zdobytej w trakcie studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich. Są nie tylko szansą na wszechstronny rozwój, ale przede wszystkim na zwiększenie swojej atrakcyjności na krajowym i europejskim rynku pracy. To również szansa dla absolwentów wszystkich kierunków studiów do podniesienia kwalifikacji zgodnie z wymaganiami pracodawców.

Celem studiów podyplomowych prowadzonych w Instytucie Europeistyki jest wykształcenie specjalistów, którzy będą w stanie sprostać oczekiwaniom zmieniającego się rynku pracy. Dlatego też w programie studiów połączone zostały treści teoretyczne i praktyczne.

W ofercie dydaktycznej Instytutu Europeistyki znajdują się obecnie trzy kierunki studiów podyplomowych na które prowadzona jest rekrutacja w roku akademickim 2018/2019. Są to:

Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków i dziedzin kształcenia.

Decyzja o uruchomieniu danego kierunku jest podejmowana na podstawie minimalnej ilości kandydatów, to jest grupy 25 osób.

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich) lub dyplomem ukończenia studiów licencjackich (studiów I stopnia).

W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany lub nostryfikowany na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Kandydaci będą przyjmowani na studia bez postępowania kwalifikacyjnego - do wyczerpania limitu miejsc, po spełnieniu wymogów formalnych, tj. rejestracji w systemie IRK i złożeniu kompletu dokumentów w wyznaczonym czasie. Studia zostaną uruchomione w przypadku zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów. 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązani są zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów i złożyć następujące dokumenty do Komisji Rekrutacyjnej:

  • podanie o przyjęcie na studia (z systemu IRK)
  • kwestionariusz osobowy (do pobrania plik doc)
  • kserokopię dowodu osobistego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Komisję Rekrutacyjną (należy okazać oryginał dowodu osobistego komisji)
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (należy okazać oryginał by komisja potwierdziła na kserokopii zgodność)
  • jedno zdjęcie kolorowe odpowiadające standardom zdjęcia do dowodu osobistego
  • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (do pobrania plik doc) oraz deklaracje opłaty w zależności od kierunku plik:

- Marketing Europejski

- Polityki UE

- Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE

  • w przypadku studiów podyplomowych Urzędnik Instytucji Europejskich: potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie podstawowym (tj. przynajmniej poziom A1)

Opłaty na rok akademicki 2018/2019

 
Podyplomowe Studia Marketing Europejski - 3 800 zł
 
Podyplomowe Studia Polityki Unii Europejskiej - 3 400 zł
 
Podyplomowe Studia Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej - 3 600 zł