Studia I stopnia - praktyczny

Europeistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

(tutaj sprawdź -----> profil praktyczny)

Dyscypliny: nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki socjologiczne

 

Kierunek prowadzony wspólnie przez Instytut Europeistyki Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz Centrum Europejskie UW.  Program ma charakter mulitidyscyplinarny, bazuje na dorobku 3 dyscyplin: nauk o polityce i administracji, nauk prawnych i nauk socjologicznych.

Kierunek europeistyka są to studia nad Europą rozumiane jako studia regionalne. Nie skupiają się tylko na współczesnych zjawiskach i procesach mających miejsce na tym kontynencie - pokazują także rolę i znaczenie Europy w świecie. Europa jest w nich traktowana jako fenomen polityczno-społeczno-kulturowy, jak również prawny.

Zawarcie w programie studiów przedmiotów z 3 dyscyplin ma studentom uzmysłowić bogactwo aparatu analitycznego, które wypracowały te dyscypliny. Zapoznanie się z nimi daje studentom narzędzia do samodzielnej analizy zagadnień związanych z Europą. Ma to na celu ugruntowanie wśród studentów przekonania, że nie należy problemów Europy rozpatrywać wyłącznie z jednej perspektywy. Rozbudowany i odpowiednio dobrany blok przedmiotów humanistycznych stanowi uzupełnienie, poprzez które studenci zaznajamiając się z kulturotwórczymi rezultatami działalności człowieka, poznają siebie i innych, a to prowadzi do szerokiej i pogłębionej wiedzy, której ostatecznym celem jest intelektualna dojrzałość.

Program studiów składa się z 10 modułów: politologicznego, prawnego, społecznego, ekonomicznego, przedmiotów humanistycznych, interdyscyplinarnego, pisania na poziomie akademickim, wymiany poglądów i dyskusji, przygotowania do pracy naukowej, przedmiotów dodatkowych.

O akademickim charakterze programu świadczą: nastawienie na przygotowanie teoretyczne studentów (w takich dyscyplinach, jak: nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne, nauki prawne). Nabycie wiedzy akademickiej, czyli terminologii, teorii, nurtów, osiągnięć badawczych i problemów poszczególnych dyscyplin naukowych podstawowych dla tego kierunku, stanowi pierwszy element studiów. Równolegle odbywa się kształtowanie akademickich umiejętności, takich jak: pisanie na poziomie akademickim i dyskusja i wymiana poglądów. Kolejnym etapem przygotowania do prowadzenia badań naukowych są zajęcia wprowadzające w tę problematykę, metodologiczne oraz seminaryjne, wdrażające do pracy naukowej pod kierunkiem opiekuna naukowego. Ich ukoronowaniem jest sporządzenie pracy licencjackiej, która stanowi opracowanie wybranego problemu. Praca licencjacka spełnia standardy warsztatu naukowego.

Absolwenci europeistyki są sprawnymi pracownikami umiejącymi odnaleźć się w różnych miejscach pracy – w kraju i zagranicą – w których wielodziedzinowa wiedza, umiejętność analizy i syntezy danych pochodzących z różnych obszarów stanowią podstawowe wymagania. Absolwenci studiów są świadomymi uczestnikami procesów zachodzących w Europie i w kraju, aktywnymi obywatelami Polski i Unii Europejskiej. Mają zakorzenione przekonanie o konieczności uzupełniania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności przez całe życie. Absolwenci studiów znajdują zatrudnienie w instytucjach administracji publicznej (rządowej i samorządowej), organizacjach pozarządowych krajowych i zagranicznych, organizacjach międzynarodowych, w tym w instytucjach europejskich, prywatnych przedsiębiorstwach, mediach i ośrodkach informacji.

Zajęcia odbywają się na Kampusie Głównym UW, Krakowskie Przedmieście 26/28, oraz w siedzibie Centrum Europejskiego, Al. Niepodległości 22. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Aktualny program studiów dostępny na stronie: http://www.pl.europeistyka.uw.edu.pl/index.php/node/32

 

Postępowanie rekrutacyjne

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia powinni legitymować się jednym z podanych: maturą, Maturą Międzynarodową (IB), Maturą Europejską (EB),  maturą zagraniczną. Kandydaci są kwalifikowani na podstawie konkursu świadectw.

W przypadku kandydatów zagranicznych należy przedstawić dokumenty poświadczające znajomość języka polskiego umożliwiającą im odbycie studiów. Skany tych dokumentów kandydaci zamieszczają na swoim koncie rejestracyjnym. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.