Studia II stopnia

Europeistyka, stacjonarne, drugiego stopnia, profil ogólno akademicki

Dyscypliny: nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki socjologiczne

 

Kierunek prowadzony wspólnie przez Instytut Europeistyki Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz Centrum Europejskie UW.  Program ma charakter mulitidyscyplinarny, bazuje na dorobku 3 dyscyplin: nauk o polityce i administracji, nauk prawnych i nauk socjologicznych.

 

Realizacja programu kształcenia na studiach II stopnia umożliwia studentowi:

  • nabycie poszerzonej i pogłębionej wiedzy w zakresie funkcjonowania różnorodnych i wielopłaszczyznowych sfer polityki europejskiej;
  • rozumienie dynamiki zmian politycznych, gospodarczych, prawnych i społecznych na szczeblu narodowych i ponadnarodowym;
  • opracowywanie strategii decyzyjnych;
  • dokonywanie analiz stanowisk, postaw i zachowań uczestników procesów integracyjnych, ich wzajemnych relacji oraz interakcji z innymi podmiotami życia społecznego;

Program studiów kładzie duży nacisk na indywidualizację kształcenia. Większość zajęć odbywa się w grupach, w których interaktywne metody pracy umożliwiają aktywny udział. Gry strategiczne, studia przypadków, dyskusje, prace zespołowe to formy pracy, które angażują studentów w proces nauczania, czyniąc go bardziej efektywnym i atrakcyjnym dla odbiorcy. Wykorzystanie nowoczesnych technik i aplikacji ma umożliwić w lepszy sposób dotarcie do współczesnej młodzieży.

Studia umożliwiają samodzielne rozwijanie zainteresowań. Studenci w znacznym stopniu decydują o zawartości swojego programu uczenia, wybierając pomiędzy przedmiotami do wyboru (połowa programu to przedmioty do wyboru). Umożliwia to podjęcie bardzo oryginalnych i ciekawych problemów badawczych w pracach magisterskich, które stanowią ukoronowanie wcześniejszych zajęć przygotowujących studenta do prowadzenia prac badawczych. Jest to dodatkowa okazja do integracji wiedzy z różnych przedmiotów oraz wykazania się inicjatywą i samodzielnością.

Studia przygotowują do samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych oraz instytucjach organizacji międzynarodowych.

Zajęcia odbywają się na Kampusie Głównym UW, Krakowskie Przedmieście 26/28, oraz w siedzibie Centrum Europejskiego, Al. Niepodległości 22. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Aktualny program studiów dostępny na stronie: http://www.pl.europeistyka.uw.edu.pl/index.php/node/32

 

Postępowanie rekrutacyjne

Kandydaci przechodzą postępowanie kwalifikacyjne, na które składa się rozmowa kwalifikacyjna i średnia z toku studiów. Dodatkowe punkty w rekrutacji można otrzymać za ocenę celującą, bardzo dobrą, dobrą plus oraz dobrą uzyskaną na dyplomie w przypadku ukończenia studiów I stopnia na kierunku: europeistyka – integracja europejska, europeistyka – studia europejskie lub inne studia I stopnia na kierunku europeistyka o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym.

Celem rozmowy jest rozpoznanie zainteresowań kandydata i jego predyspozycji do studiów interdyscyplinarnych. Na początku rozmowy kandydat zgłasza dwa tematy, które przygotował spośród obszarów podanych poniżej. Komisja Kwalifikacyjna wybiera do rozmowy jeden z zaproponowanych przez Kandydata tematów.

 

Obszary zagadnień rozmowy kwalifikacyjnej:

- migracje w Europie,

- konflikty w Europie,

- religie w Europie,

- Europa a świat,

- bezpieczeństwo w Europie,

- Europa ojczyzn a Europa federacyjna.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym tworzy się listę rankingową punktów uzyskanych przez kandydatów według następującego wzoru:

W = 100 x S + R + B

gdzie:

S - średnia z toku dotychczasowych studiów;

R - liczba punktów uzyskana podczas rozmowy kompetencyjnej (od 0 do 300 pkt);

B - 30 pkt za dyplom licencjata z oceną na dyplomie: dobrą, dobrą plus, bardzo dobrą lub celującą uzyskanym na kierunku:

  • europeistyka – integracja europejska,
  • europeistyka – studia europejskie,
  • europeistyka o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym;

 

Maksymalna liczba punktów do osiągnięcia to 830.

Średnia z toku studiów kandydatów z uczelni, których skala ocen jest różna od 2-5, zostanie przeliczona do skali 2-5. Obowiązują następujące przeliczniki:

w przypadku skali ocen 1 – 6: (Y-1)/5x3+2

w przypadku skali ocen 2 – 5,5: (y-2)/3,5x3+2

w przypadku skali ocen 2 – 6: (y-2)/4x3+2

 

Kandydaci z dyplomem zagranicznym: obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. Należy przedstawić dokumenty poświadczające znajomość języka polskiego umożliwiającą odbycie studiów.