Studia II stopnia

Studia II stopnia w IE są realizowane w formie:

 • stacjonarnej
 • niestacjonarnej – zaocznej

Od II semestru studiów student ma możliwość wyboru jednej z trzech specjalności:

 • Marketing europejski,
 • Dyplomacja Unii Europejskiej
 • Fundusze Unii Europejskiej.

Realizacja programu kształcenia na studiach II stopnia umożliwia studentowi:

 • nabycie poszerzonej i pogłębionej wiedzy w zakresie funkcjonowania różnorodnych i wielopłaszczyznowych sfer polityki europejskiej;
 • rozumienie dynamiki zmian politycznych, gospodarczych, prawnych i społecznych na szczeblu narodowych i ponadnarodowym;
 • opracowywanie strategii decyzyjnych;
 • dokonywanie analiz stanowisk, postaw i zachowań uczestników procesów integracyjnych, ich wzajemnych relacji oraz interakcji z innymi podmiotami życia społecznego;
 • w ramach specjalności Marketing europejski - nabycie umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w instytucjach marketingowych na szczeblu krajowym i europejskim, w obsłudze działalności gospodarczej, społecznej czy promocyjnej;
 • w ramach specjalności Dyplomacja Unii Europejskiej - nabycie umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w strukturach dyplomatycznych Unii Europejskiej i wykonywania zadań związanych z unijną polityką zagraniczną;
 • w ramach specjalności Fundusze Unii Europejskiej - nabycie umiejętności do podjęcia pracy w sektorze publicznym i prywatnym i realizowania zadań związanych z pozyskiwaniem i prawidłowym wykorzystaniem funduszy unijnych.

Studia przygotowują do samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych oraz instytucjach organizacji międzynarodowych.

Programy studiów:

Zasady rekrutacji:

 

Wykaz dokumentów rekrutacyjnych