Studia II stopnia

Studia II stopnia w Instytucie Europeistyki są realizowane na kierunku europeistyka-integracja europejska (studia w języku polskim) oraz European Administration (studia w języku angielskim) w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej (zaocznej).

W ramach kierunku europeistyka-integracja europejska, od II semestru studiów student ma możliwość wyboru jednej z trzech specjalności:

  • Marketing europejski,
  • Dyplomacja Unii Europejskiej,
  • Fundusze Unii Europejskiej.

DEKLARACJA wyboru specjalności

Programy studiów:

Realizacja programu kształcenia na studiach II stopnia umożliwia studentowi:

  • nabycie poszerzonej i pogłębionej wiedzy w zakresie funkcjonowania różnorodnych i wielopłaszczyznowych sfer polityki europejskiej;
  • rozumienie dynamiki zmian politycznych, gospodarczych, prawnych i społecznych na szczeblu narodowych i ponadnarodowym;
  • opracowywanie strategii decyzyjnych;
  • dokonywanie analiz stanowisk, postaw i zachowań uczestników procesów integracyjnych, ich wzajemnych relacji oraz interakcji z innymi podmiotami życia społecznego;
  • w ramach specjalności Marketing europejski - nabycie umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w instytucjach marketingowych na szczeblu krajowym i europejskim, w obsłudze działalności gospodarczej, społecznej czy promocyjnej;
  • w ramach specjalności Dyplomacja Unii Europejskiej - nabycie umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w strukturach dyplomatycznych Unii Europejskiej i wykonywania zadań związanych z unijną polityką zagraniczną;
  • w ramach specjalności Fundusze Unii Europejskiej - nabycie umiejętności do podjęcia pracy w sektorze publicznym i prywatnym i realizowania zadań związanych z pozyskiwaniem i prawidłowym wykorzystaniem funduszy unijnych.

Studia przygotowują do samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych oraz instytucjach organizacji międzynarodowych.