Główne publikacje pracowników zakładu

Zakład Prawa i Instytucji Europejskich

Oficjalna strona Zakładu:

http://prawoiinstytucjeue.uw.edu.pl/

 

Skład osobowy:

 • Dr hab. Marta Witkowska - kierownik
 • Dr Karolina Boiret
 • Dr hab. Jarosław Filip Czub - sekretarz
 • Mgr Sebastian Dłuski
 • Dr Monika Poboży (urlop naukowy)
 • Dr hab. Piotr Tosiek
 • Dr hab. Piotr Wawrzyk
 • Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk

Główne założenia programu badawczego

Obszary badawcze Zakładu dotyczą szeroko rozumianej problematyki prawa Unii Europejskiej oraz instytucji europejskich, tym niemniej należy wskazać kilka głównych obszarów, do których należą:

 • Instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej oraz ich pozycja w systemie UE;
 • Zagadnienie prawa UE i jego relacji do prawa krajowego i międzynarodowego – w ujęciu statycznym;
 • Ujęcie dynamiczne znaczenia prawa UE dla podmiotów stosujących te normy w państwach członkowskich (wdrożenie, wykonywanie i egzekwowanie);
 • Mechanizmy decyzyjne w Unii Europejskiej obejmujące zasady, procedury, aktorów oraz dynamikę wzajemnych relacji;
 • Pozaunijne struktury integracyjne w Europie i ich znaczenie dla procesów integracyjnych w Europie.

Stanowią one rozwinięcie lub kontynuację dotychczasowych zainteresowań pracowników, są odpowiedzią na potrzeby wynikające z dydaktyki a także realizacją współpracy członków Zakładu z podmiotami z zewnątrz.

Szczegółowe tematy badań      

W ramach tych obszarów w Zakładzie realizuje się następujące tematy badawcze:

 • Konstytucjonalizacja systemu Unii Europejskiej
 • Nowe metody rządzenia w Unii Europejskiej
 • Realizacja wybranych polityk Unii Europejskiej
 • Dialog strukturalny – w Polsce i na forum Unii Europejskiej
 • Dialog obywatelski – nowy wymiar konsultacji społecznych w państwach członkowskich i na forum Unii Europejskiej
 • Realizacja demokracji bezpośredniej i pośredniej w Unii Europejskiej

Oferta dydaktyczna Zakładu

 • Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk: Prawo europejskie, Systemy polityczne państw europejskich, Integracja europejska, Teoria i praktyka demokracji, Wprowadzenie do europeistyki;
 • Dr hab. Jarosław Filip Czub: Instytucje UE, Lobbing w UE, Praktyczne problemy współczesnej UE
 • Dr Karolina Boiret: Prawa konsumenckie w Europie, Prawo europejskie;
 • Dr hab. Piotr Wawrzyk: Warsztaty europejskie, Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE, Współpraca międzynarodowa w zakresie bezpieczeństwa, Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne UE, Zarządzanie kryzysowe w Europie;
 • Dr hab. Marta Witkowska: Prawa obywatela UE w praktyce, Procedury decyzyjne w UE, Proces decyzyjny w UE;
 • Mgr Sebastian Dłuski: Wprowadzenie do funduszy europejskich, Pozyskiwanie funduszy UE, Zamówienia publiczne w funduszach UE , Zarządzanie funduszami UE , Metodyka przygotowania wniosku, Partnerstwo publiczno-prywatne w funduszach UE

Projekty badawcze realizowane przez pracowników:               

a) projekty badawcze MNiSW:

 • „Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania” 2013-2015 r. – pod kierownictwem Prof. dr hab. K.A. Wojtaszczyka, wykonawcy: dr Jarosław Filip Czub, dr Monika Poboży, dr Piotr Wawrzyk, dr Marta Witkowska
 • Modernizacja Unii Europejskiej” 2009-2011 r. - pod kierownictwem Prof. dr hab. K.A. Wojtaszczyka, wykonawcy: dr Monika Poboży, dr Piotr Wawrzyk, dr Marta Witkowska;
 • "Europejskie zamówienia publiczne jako narzędzie polityki społeczno-gospodarczej UE", 2011-2012r. – kierownik i wykonawca dr Michał Wieloński;

b) badania finansowane ze środków MNiSW przeznaczone na badania statutowe:

 • badanie statutowe: „Instytucje i system Unii Europejskiej”, 2006-2007 r. - pod kierownictwem Prof. dr hab. K.A. Wojtaszczyka, wykonawcy: dr Monika Poboży, dr Piotr Wawrzyk, dr Marta Witkowska
 • badanie statutowe: „Instytucjonalizacja procesu integracji europejskiej”, 2010-2012r. - pod kierownictwem Prof. dr hab. K.A. Wojtaszczyka, wykonawcy: dr Monika Poboży, dr Marta Witkowska;

c) projekty (granty) finansowane ze środków zagranicznych:

 • Jean Monnet Chair, 2008-do chwili obecnej - pod kierownictwem Prof. dr hab. K.A. Wojtaszczyka;

d) badania finansowane ze środków WDiNP UW:

 • badanie własne „Społeczeństwo obywatelskie w procesie integracji europejskiej” 2009-2010 – dr Marty Witkowskiej;
 • badanie własne "Realizacja interesu publicznego w prawie zamówień publicznych", 2011-2012 r. – dr Michała Wielońskiego;

d) badania finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki:

 • badanie własne „Zasada podziału władzy w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej”, 2012-2013r. – dr Moniki Poboży;

Struktura

W Instytucie Europeistyki działa sześć zakładów. Każdy z nich zajmuje się odrębną dziedziną badań z zakresu studiów europejskich, realizując w jej ramach projekty naukowe oraz zajęcia dydaktyczne.