Przedmioty monograficzne i ogólnouniwersyteckie - zasady zaliczania

Za przedmiot ogólnouniwersytecki/monograficzny w rozumieniu programu studiów, uznawane są następujące przedmioty:

  • przedmioty oferowane przez jednostki UW i mające status przedmiotu ogólnouniwersyteckiego w usos,
  • fakultety i przedmioty monograficzne oferowane przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW .

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jako ogólnouniwersyteckiego/monograficznego jest spełnienie ŁĄCZNIE dwóch warunków:

  • przedmiot ogólnouniwersytecki/monograficzny został zaliczony w liczbie i wymiarze godzinowym wymaganym przez program studiów w danym cyklu dydaktycznym. Np. jeśli w danym roku akademickim wymagane jest zaliczenie 2 monografów/ogunów w wymiarze 2x30 h, konieczne jest spełnienie obu tych warunków – dotyczących zarówno liczby monografów/ogunów jak i minimalnej liczby przypadającej na monograf/ogun. Jeśli student zaliczy 1 monograf/ogun w wymiarze 60 godzin, rok akademicki nie zostanie zaliczony, podobnie jeśli student zaliczy którykolwiek z monografów/ogunów w mniejszym wymiarze godzinowym;
  • przedmiot monograficzny/ogólnouniwersytecki został zaliczony w wymaganym przez program studiów w danym cyklu dydaktycznym wymiarze punktów ECTS. Np. jeśli w danym roku akademickim wymagane jest zaliczenie 2 monografów/ogunów w wymiarze 2x2 ECTS, konieczne jest spełnienie obu tych warunków – dotyczących zarówno liczby monografów/ogunów jak i minimalnej liczby punktów ECTS przypadających na monograf/ogun. Jeśli student zaliczy 1 monograf/ogun w wymiarze 4 punktów ECTS, rok akademicki nie zostanie zaliczony, podobnie jeśli student zaliczy którykolwiek z monografów/ogunów w mniejszym wymiarze punktów ECTS.

Dopuszczalne jest zaliczenie w danym roku akademickim przedmiotów monograficznych/ogólnouniwersyteckich awansem tj. w semestrze zimowym zostanie zaliczony zarówno monograf/ogun wymagany w semestrze zimowym jak i monograf/ogun wymagany w semestrze letnim. Nie jest konieczna do tego zgoda kierownika studiów. Podobnie możliwe jest zaliczenie monografu/ogunu w danym roku akademickim w późniejszym terminie niż wynika to z programu studiów tzn. student może zaliczyć monograf/ogun wymagany w semestrze zimowym, w semestrze letnim. Nie wymaga to zgody kierownika studiów. W obu tych przypadkach należy jednak spełnić wskazane powyżej warunki dot. liczby monografów/ogunów, ich wymiaru godzinowego i punktów ECTS.

PRAKTYKI

Studentów europeistyki gorąco zapraszamy do podjęcia praktyk w poniższych instytucjach:

TABELA

Prezentacja dot. praktyk

Więcej ofert dostępne tutaj

Międzyuczelniana wymiana MOST

Europa oczami studentów

1. Brexit

Aktywność studencka