Zakład Europejskich Studiów Subregionalnych

Skład osobowy

 • dr hab. Józef Tymanowski, prof. UW - kierownik
 • prof. dr hab. Jacek Wojnicki
 • dr Marko Babić – sekretarz
 • dr Wojciech Lewandowski
 • dr hab. Justyna Miecznikowska
 • dr Dominika Mikucka-Wójtowicz (urlop)
 • dr Małgorzata Mizerska-Wrotkowska
 • dr Iryna Pavlenko

Strona WWW

www.eurosubregionalne-ie.uw.edu.pl

Główne założenia programu badawczego

 • Prowadzenie badań dotyczących przyczyn eurosceptyzmu występujących w państwach europejskich wobec Unii Europejskiej. Istotna jest tu próba odpowiedzi czy kryzysy: finansowo-ekonomiczny, społeczny, komunikacyjny, demokracji, modernizacyjny, legitymizacyjny, aksjologiczny oraz strukturalny są immanentnym zjawiskiem towarzyszącym procesom integracji europejskiej,
 • Czy polityka wschodnia Unii Europejskiej jest skutecznym środkiem do kształtowania bezpieczeństwa, stabilności i rozwoju na obszarze państw Europy Wschodniej
 • Studia brytyjskie – aspekty metodologiczne,
 • Wpływ brytyjskiej tożsamości politycznej na udział Zjednoczonego królestwa w europejskich projektach integracyjnych.

Oferta dydaktyczna Zakładu

 • Dr hab. Józef Tymanowski: Systemy bezpieczeństwa państw, Przemiany systemowe w Europie Środkowej i Wschodniej, Bezpieczeństwo europejskie;
 • Dr hab. Jacek Wojnicki: Problematyka narodowościowa i wyznaniowa w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Aglomeracje europejskie, Samorządy w państwach Europy, Europejskie systemy partyjne;
 • Dr Marko Babič: The Western Balkans, Systemy administracyjne państw członkowskich Unii Europejskiej, Ustroje państw Europy Środkowej i Wschodniej;
 • Dr Wojciech Lewandowski: Comic Books in American Culture, Europejska myśl polityczna, Filozofia, Współczesna myśl społeczno-polityczna, Warsztaty translatoryjne/Konwersatorium językowe;
 • Dr hab. Justyna Miecznikowska: Europejskie systemy partyjne, Procesy integracyjne w Europie, Polityki unijne;
 • Dr Dominika Mikucka-Wójtowicz: Państwa postjugosłowiańskie na przełomie XX i XXI wieku, seminarium licencjackie
 • Dr Małgorzata Mizerska-Wrotkowska:  Prawo międzynarodowe publiczne;

Projekty badawcze realizowane przez pracowników Zakładu

 • Eurosceptycyzm formułowany wobec UE w państwach europejskich – projekt badawczy planowany w ramach Zakładu Europejskich Studiów Subregionalnych.
 • Kryzysy w procesie integracji europejskiej kierownik prof. K.A.Wojtaszczyk.
 • Polityka wschodnia Unii Europejskiej, dr hab. Józef Tymanowski, w ramach tematu – Praca Badawcza Statutowa (PBS) za 2011 r.; powstała publikacja nt.” Federacja Rosyjska w procesie demokratyzacji”, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011.
 • Polityka wschodnia Unii Europejskiej, dr hab. Józef Tymanowski, w ramach tematu – PBS- za 2012 r.; powstała publikacja nt.” Republika Białoruś między Wschodem a Zachodem” (ukaże się na rynku wydawniczym w grudniu 2012 r.)
 • Strach, Nieposłuszeństwo, Przemoc. Władza Polityczna i sprzeciw wobec niej w dystopii «V For Vendetta» Alana Moore’a, Wojciech Lewandowski, realizowanz w ramach programu „Młoda Nauka”, finansowanego ze środków Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW; planowany efekt końcowy: monografia.
 • Wpływ brytyjskiej tożsamości politycznej na udział Zjednoczonego Królestwa w europejskich projektach integracyjnych, dr Przmysław Biskup, projekt badawczy realizowany na podstawie grantu MNiSW nr N N116 434237, Instytut/Katedra Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wielka Brytania, dr Przemysław Biskup, dr Małgorzata Kaczorowska, projekt badawczy realizowany w ramach badań statutowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (INP UW oraz KE UW).
 • Wpływ dewolucji na politykę europejską Zjednoczonego Królestwa – od rozwiązań imperialnych do postimperialnych, prof. dr hab. Franciszek Gołembski; dr Przemysław Biskup; dr Wojciech Lewandowski; dr Małgorzata Kaczorowska (INP UW), dr Krzysztof Winkler, projekt badawczy realizowany na podstawie grantu MNiSW nr N N116 712540, Katedra / Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Studia brytyjskie – aspekty metodologiczne, prof. dr hab. Franciszek Gołembski, dr Przemysław Biskup, dr Małgorzata Kaczorowska (INP UW), dr Wojciech Lewandowski, dr Krzysztof Winkler, mgr Jarosław Szczepański, projekt badawczy realizowany w ramach badań statutowych WDiNP UW, Instytut / Katedra Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Polska Bibliografia Brytaniczna. Bibliografia brytyjskich studiów społeczno-politycznych w Polsce, przewodniczący Rady Programowej: prof. dr hab. F. Gołembski; redaktorzy: dr Przemysław Biskup, dr Małgorzata Kaczorowska, dr Wojciech Lewandowski; zespół redakcyjny: dr K. Winkler (Grupa Badawcza BRITANNIA), mgr Adam Dąbrowski (WDiNP UW), mgr Rafał Kamiński (WDiNP UW), mgr Anna Krawczyk (WDiNP UW), mgr Bartłomiej Pędzich (WDiNP UW), mgr Jarosław Szczepański (WDiNP UW), projekt własny Grupy Badawczej BRITANNIA, niefinasowny dotychczas ze środków WDINP UW ani środków zewnętrznych.

Struktura

W Instytucie Europeistyki działa sześć zakładów. Każdy z nich zajmuje się odrębną dziedziną badań z zakresu studiów europejskich, realizując w jej ramach projekty naukowe oraz zajęcia dydaktyczne.