Główne publikacje pracowników zakładu

Zakład Kultury, Komunikowania i Marketingu Europejskiego

Skład osobowy

 • Prof. dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz –  kierownik
 • Dr Marta Jas-Koziarkiewicz – sekretarz

Główne założenia programu badawczego

Obszarem badawczym Zakładu jest Europa, rozumiana w sposób inkluzywny, nie tylko w odniesieniu do Unii Europejskiej i procesu integracji europejskiej, ale także europejskiej wspólnoty wartości. Wyrazem tego są badania dotyczące:

 1. europejskiego obszaru kulturowego i europejskiej tożsamości,
 2. polityki informacyjnej i polityki medialnej,
 3. europejskich mediów,
 4. europejskiego marketingu,

 

Stanowią one rozwinięcie lub kontynuację dotychczasowych zainteresowań pracowników, są odpowiedzią na potrzeby wynikające z dydaktyki a także realizacją zewnętrznej współpracy członków Zakładu z administracją państwową (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo spraw Zagranicznych), państwowymi instytucjami kontroli (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji), organizacjami non-profit (Fundacja Konrada Adenauera) czy jednostkami badawczymi (Centrum Deliberacji).
Ad. 1. Interdyscyplinarne dociekanie nad dyfuzją  kulturową  kontynentu europejskiego, badania nad zmiennością kultury prowadzić mają do analizy współczesnej conditio Europaea, czyli zrozumienia dzisiejszej różnorodności, a zarazem jedności kulturowej kontynentu, mentalności i tożsamości Europejczyka.


Ad. 2. Integracji formalnych struktur państw narodowych towarzyszą próby tworzenia ogólnoeuropejskiego punktu odniesienia, habermasowskiej europejskiej sfery publicznej, miejsca racjonalnej argumentacji. Przedsięwzięciem mającym na celu kształtowanie tożsamości europejskiej jest polityka informacyjna i medialna. Toteż w obszarze badawczym Zakładu mieszczą się zakres i efekty polityki informacyjnej struktur UE, polityka medialna UE i państw członkowskich, cele operacyjne polityki medialnej UE, formułowane w kontekście medialnego wparcia polityk sektorowych w dziedzinie polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa, w tym polityki antyterrorystycznej.


Ad. 3. W obszarze badań nad mediami Zakład podejmuje problem miejsca i roli mediów masowych w procesach demokratyzacyjnych. Ciągłego badania wymaga funkcjonowanie publicznych mediów elektronicznych w Europie oraz standardów w obszarze mediów masowych w narodowych systemach medialnych.


Ad. 4. Badania marketingowe dotyczą strategii przedsiębiorstw i innych organizacji w europejskim środowisku wielokulturowym.

 

Tak zróżnicowany obszar badawczy wymaga stosowania różnorodnych interdyscyplinarnych metod badawczych:

 • jakościowe (m.in.: analiza treści, analiza konwersacyjna, krytyczna analiza dyskursu, indywidualne wywiady pogłębione, case study, heurystyczne techniki analityczne, jak analiza SWOT/TOWS).
 • ilościowe (m.in.: analiza zawartości, wywiad kwestionariuszowy, survey, badania marketingowe, w tym analiza konkurencyjności i analiza rynku, pozycjonowanie marki).

Szczegółowe tematy badawcze:

 • Kreatywny przemysł rozrywkowy i kulturalny.
 • Polityka medialna struktur Unii Europejskiej i państw narodowych.
 • Mediatyzacja życia publicznego w Europie.
 • Oczekiwane a realizowane funkcje mediów  w społeczeństwie demokratycznym.
 • Specyfika działalności mediów narodowych w krajach europejskich.
 • Dialog społeczny i obywatelski – w Polsce i na forum Unii Europejskiej.
 • Media a terroryzm.
 • Komunikowanie międzykulturowe w Europie.
 • Media jako czynnik identyfikacji mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych i kulturowych w krajach Unii Europejskiej.
 • Społeczeństwo informacyjne w Europie – aspekty kulturowo-cywilizacyjne.
 • Kampania informacyjna i kampania promocyjna.
 • Medialny wizerunek struktur Unii Europejskiej.
 • Siła mediów jako piąty element marketingu-mix.
 • Kreowanie wizerunku marki.

 

Oferta dydaktyczna Zakładu:

 • Prof. dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz: Europejska opinia publiczna, Media w Europie, Polityka medialna w UE, Marka w Europie, Seminaria magisterskie i doktorskie;
 • Dr Marta Jas-Koziarkiewicz: Techniki negocjacyjne, Źródła informacji europejskiej, Media relations, Warsztaty marketingowe, Wstęp do marketingu europejskiego, Seminaria licencjackie;

 

Projekty badawcze realizowane przez pracowników:

Prof. dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz, dr Marta Jas Koziarkiewicz
Udział w Projekcie rozwojowym nr OR00004007 pt. Utworzenie spójnej antyterrorystycznej strategii informacyjnej, finansowanym w ramach projektu rozwojowego pt. Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu w warunkach bezpiecznego, przyspieszonego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację projektów badawczo-rozwojowych z obszaru „Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa”.

 

Ekspertyzy przygotowane przez pracowników Zakładu:
Prof. dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz, dr Marta Jas-Koziarkiewicz

Rola telewizji w stanach nadzwyczajnych - na przykładzie sposobu relacjonowania tragicznych wydarzeń z 22 lipca w Oslo i na wyspie Utøya w Norwegii, wrzesień 2011 r. - raport na zlecenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, dostępny na stronie KRRiT: http://www.krrit.gov.pl/dla-mediow-i-analitykow/publikacje/analizy/

Struktura

W Instytucie Europeistyki działa sześć zakładów. Każdy z nich zajmuje się odrębną dziedziną badań z zakresu studiów europejskich, realizując w jej ramach projekty naukowe oraz zajęcia dydaktyczne.