Dyrekcja Instytutu

Rada Naukowa

Kompetencje Rady Naukowej

Do zadań Rady Naukowej należy w szczególności:

  1. określanie ogólnych kierunków działania Instytutu
  2. ustalanie kierunków i planów pracy Instytutu,
  3. opiniowanie i uchwalanie projektów programów i planów studiów,
  4. ocena działalności Dyrektora i jego zastępców,
  5. podejmowanie inicjatyw w sprawie nadawania tytułu naukowego,
  6. zatwierdzanie tematów prac dyplomowych,
  7. opiniowanie wniosków Dyrektorów Instytutów dotyczących zatrudnienia na stanowisku profesora i docenta.

Struktura

W Instytucie Europeistyki działa sześć zakładów. Każdy z nich zajmuje się odrębną dziedziną badań z zakresu studiów europejskich, realizując w jej ramach projekty naukowe oraz zajęcia dydaktyczne.