Główne publikacje pracowników zakładu

Prof. dr hab. Jacek Czaputowicz

Książki

Artykuły
Redakcje książek
Rozdziały w książkach
 • CZAPUTOWICZ Jacek (2017), The Impact of the Changing European Integration Model on the Common Security and Defence Policy, w: Tomasz G. Grosse (red.), European Union Policies at a Time of Crisis, Warszawa, s. 85–101.
 • CZAPUTOWICZ Jacek (2017), Teoretyczne konceptualizacji Unii Europejskiej – nowa międzyrządowość, federacja imperium, w: red. Konstanty A. Wojtaszczyk, Tadeusz Wallas, Paweł Stawarz (red.), Suwerenność państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Warszawa, s. 105–129.
 • CZAPUTOWICZ Jacek (2017), Przydatność modelu federacji do konceptualizacji Unii Europejskiej, w: Janusz Ruszkowski, Renata Podgórzańska (red.), Państwo w Unii Europejskiej, Szczecin, s. 197–207.
 • CZAPUTOWICZ Jacek (2017), Formy szkolenia dyplomatów w MSZ (1989–2017), w: Ryszard Stemplowski (red.), Współczesna kultura dyplomatyczna, Warszawa, s. 251–260.
 • CZAPUTOWICZ Jacek (2017), Preface, w: Małgorzata Mizerska-Wrotkowska, Dorota Tryk (red.), The Baltic see Region. International Organisations, Cooperation & Security Issues, Warszawa, s. 173–175.
 • CZAPUTOWICZ Jacek (2016), Kierunki zmian w Unii Europejskiej a relacje z państwami sąsiadującymi, w: Józef Niżnik (red.), Geopolityczne powiązania Europy, a system polityczny Unii Europejskiej i możliwe kierunki jego ewolucji, Warszawa, s.
 • CZAPUTOWICZ Jacek (2016), Mapa współczesnego liberalizmu: neoliberalny instytucjonalizm, nowy liberalizm, liberalny interwencjonizm, w: Edward Haliżak, Rafał Ożarowski, Anna Wróbel (red.), Liberalizm i neoliberalizm w nauce o stosunkach międzynarodowych: teoretyczny pluralizm, Warszawa, s. 17–36.
 • CZAPUTOWICZ Jacek (2016), Modele administracji publicznej i ich przydatność dla konceptualizacji administracji publicznej w państwach Europy Środkowej, w: Misja Publiczna, wspólnota, państwo, Studia z prawa i administracji, Księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy, t. II, Wrocław, s. 353–364.
 • CZAPUTOWICZ Jacek (2016), Poland and European security policy, w: Alojzy Z. Nowak, Konstanty A. Wojtaszczyk, Łukasz Zamęcki, Poland in the European Union, Madrid, s. 227–239.
 • CZAPUTOWICZ Jacek (2016), Wpływ zmiany modelu integracyjnego Unii Europejskiej na Wspólna Politykę Bezpieczeństwa i Obrony, w: Tomasz G. Grosse (red.), Polityki europejskie w dobie kryzysu, Warszawa, s. 81–96.
 • CZAPUTOWICZ Jacek (2016), Wprowadzenie. Potencjał konstruktywizmu w wyjaśnianiu integracji europejskiej, w: Jacek Czaputowicz (red.), Zastosowanie konstruktywizmu w studiach europejskich, Warszawa, s. 7–30.
 • CZAPUTOWICZ Jacek (2015), Paradygmaty w naukach o bezpieczeństwie, w: Stanisław Sulowski (red.), Tożsamość nauk o bezpieczeństwie. Paradygmaty – interdyscyplinarność – kształcenie, Warszawa, s. 109–126.
 • CZAPUTOWICZ Jacek (2015), Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej – wyjaśnienie liberalne i realistyczne, w: Marta Witkowska (red.), Bilans polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, Warszawa, s. 79–96.
 • CZAPUTOWICZ Jacek, ŁAWNICZAK Kamil (2015), Potencjał badawczy studiów europejskich w Polsce – diagnoza na podstawie analizy artykułów w czasopismach naukowych, w: Luiza Wojnicz, Dorota Rdzanek, Monika Potkańska (red.), W poszukiwaniu finalité politique Unii Europejskiej. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Szczecin – Warszawa, s. 27–43
 • MATCZAK K., CZAPUTOWICZ Jacek (2015), Crisis and Contingency Management System in Poland, w: David C.G. Brown, Jacek Czaputowicz (red.), Dealing with Disaster: Public Capacities for Crisis and Contingency Management, Brussels (w druku).
 • CZAPUTOWICZ Jacek (2014), Demokracja a suwerenność w Unii Europejskiej, w: Konstanty Adam Wojtaszczyk, Małgorzata Mizerska-Wrotkowska, Wojciech Jakubowski (red.), Polska w procesie integracji europejskiej: dekada doświadczeń (2004–2014), Warszawa, s. 147–164.
 • CZAPUTOWICZ Jacek (2014), Mapa współczesnego realizmu: realizm klasyczny, neorealizm, realizm neoklasyczny, w: Edward Haliżak, Jacek Czaputowicz (red.), Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych, Warszawa, s. 25–41
 • CZAPUTOWICZ Jacek (2014), Poland's Security Policy after the Second World War, w: Małgorzata Mizerska-Wrotkowska, José Luis Orella Martínez (red.), Poland and Spain in Contemporary World, Madrid, s. 69–91.
 • CZAPUTOWICZ Jacek (2014), Studia europejskie między interdyscyplinarnością a spójnością dyscyplinarną, w: Jacek Czaputowicz (red.), Studia europejskie. Wyzwania interdyscyplinarności, Warszawa, s. 11–37.
 • CZAPUTOWICZ Jacek (2014), Wprowadzenie, w: Edward Haliżak, Jacek Czaputowicz (red.), Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych, Warszawa, s. 17–22.
 • WOJCIUK Anna, CZAPUTOWICZ Jacek (2014), Realizm w polskiej nauce o stosunkach międzynarodowych, w: Edward Haliżak, Jacek Czaputowicz (red.), Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych, Warszawa, s. 195–225.
 • CZAPUTOWICZ Jacek (2013), Geopolityka w perspektywie teorii stosunków międzynarodowych, w: Józef Tymanowski (red.), Polityka zagraniczna państw Europy Środkowej i Wschodniej na przełomie XX i XXI wieku. Ujęcie geopolityczne, Warszawa, s. 17–26.
 • CZAPUTOWICZ Jacek (2013), Multilateral Diplomats of Central European States before and after 1989, w: Bob Reinalda (red.), Routledge Handbook of International Organization, Abingdon, s. 244–256.
 • CZAPUTOWICZ Jacek (2013), System międzynarodowy jako poziom analizy w nauce o stosunkach międzynarodowych, w: Edward Haliżak, Marek Pietraś (red.), Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, Warszawa, s. 33–45.
 • CZAPUTOWICZ Jacek (2013), Wielopoziomowe zarządzanie a deficyt demokracji w Unii Europejskie, w: Janusz Ruszkowski, Luiza Wojnicz (red.), Multi-level Govermance w Unii Europejskiej, Szczecin-Warszawa, s. 121–131.
 • CZAPUTOWICZ Jacek,  SAKOWICZ Marcin (2013), Public Administration in Poland, w: Saltanat Liebert, Stephen E. Condrey, Dmitry Goncharov (red.), Public Administration in Post-Communist Countries: Former Soviet Union, Central and Eastern Europe, and Mongolia, London, s. 293–318.
 • CZAPUTOWICZ Jacek, STASIAK Dorota (2013), Political Expertise in Poland in the Field of Foreign Policy and the Emergence of think tanks, w: Stephen Brooks, Dorota Stasiak, Tomasz Żyro (eds.), Policy Expertise in Contemporary Democracies, Farnham, s. 165–182.
 • CZAPUTOWICZ Jacek (2011), Political expertise in Poland in the field of foreign policy, in: S. Bieleń (red.), Poland's Foreign policy in the 21st Century, Warszawa, s. 216–228.
 • CZAPUTOWICZ Jacek (2010), Perspektywy teoretyczne w studiach europejskich, w: K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, Warszawa, s. 243–268.
Recenzje i inne publikacje
 • CZAPUTOWICZ Jacek (2016), Monika Litwińska,  WiP kontra PRL. Ruch Wolność i Pokój 1985-1989, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, Wyskoki Zamek Kraków, 2015, "Pamięć i Sprawiedliwość", nr 1 (27) 2016, s. 454–467.
 • CZAPUTOWICZ Jacek (2015), Czym jest suwerenność - odpowiedź polemistom, „Przegląd Europejski", nr 3, s. 150–158.
 • CZAPUTOWICZ Jacek (2014), Recenzja książki: Anna Skolimowska (2013), Konstruktywizm w studiach europejskich, 336 stron, „Przegląd Europejski", nr 4, s. 154–156.
 • CZAPUTOWICZ Jacek (2014), Reforma służby konsularnej, Polski Instytut Dyplomacji.
 • CZAPUTOWICZ Jacek (2013), Dariusz Michalik, Modelowanie i symulacje międzynarodowego układu sił, „Stosunki Międzynarodowe - International Relations", t. 48, s. 253–256.
 • CZAPUTOWICZ Jacek (2012), Reforming Public Administration in a Time of Crisis (A review of Ch. Pollitt and G. Bouckaert. 2011. Public Management Reform. A Comparative Analysis: New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State. Oxford: Oxford University Press), „The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy", vol. V, nr 1.

Struktura

W Instytucie Europeistyki działa sześć zakładów. Każdy z nich zajmuje się odrębną dziedziną badań z zakresu studiów europejskich, realizując w jej ramach projekty naukowe oraz zajęcia dydaktyczne.