Badania naukowe

Instytut Europeistyki jest młodą jednostką, która buduje swój potencjał naukowy łącząc obecność wybitnych specjalistów o uznanej renomie z zespołem młodych badaczy, którzy przejawiają znaczną aktywność publikacyjną.

Strategicznymi obszarami badań Instytutu Europeistyki są:

  • Metodologiczne problemy studiów europejskich,
  • Zagadnienia instytucjonalnego wymiaru Unii Europejskiej,
  • Kulturowo-historyczne i społeczno-polityczne aspekty integracji europejskiej.

Ważnym kierunkiem badań ostatniego z wyżej wymienionych obszarów są studia regionalne oraz badania nad komunikacją i mediami w Unii Europejskiej.

Coraz istotniejszym aspektem badań Instytutu Europeistyki są tzw. badania wschodnie z wyróżniającą się rolą prof. Józefa Tymanowskiego oraz „badania brytyjskie” dynamicznie koordynowane przez prof. dr hab. Franciszka Gołembskiego oraz dra Przemysława Biskupa i dra Wojciecha Lewandowskiego (patrz: Grupa BRITANNIA).

Instytut Europeistyki promuje interdyscyplinarne podejście badawcze, charakterystyczne zarówno dla nauk politycznych, jak i studiów regionalnych.

W ramach strategicznych obszarów badań pracownicy Instytutu przygotowali szereg ekspertyz i publikacji. Wiedza specjalistyczna pracowników Instytutu w tych obszarach doceniona została przez instytucje zewnętrzne.

Tylko w 2013 roku pracownicy Instytutu Europeistyki opublikowali 11 prac monograficznych (w tym dwie pozycje anglojęzyczne), 35 artykułów naukowych oraz 36 rozdziałów w książkach.

Pracownicy Instytutu Europeistyki realizują obecnie 4 projekty badawcze finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki.

W 2013 roku Instytut zorganizował 4 konferencje o statusie konferencji ogólnopolskich i jedną konferencję międzynarodową oraz szereg seminariów naukowych.

W związku z obchodami Europejskiego Roku Obywateli Instytut Europeistyki we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych zorganizował również konferencję na temat praw przysługującym obywatelom Unii Europejskiej oraz cykl pięciu warsztatów, które pomogły lepiej zrozumieć praktyczne aspekty obywatelstwa UE.

W ramach zinstytucjonalizowanej współpracy badawczej Instytut Europeistyki prowadzi wspólne przedsięwzięcia m.in. z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, Universitat de Barcelona, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de Granada, Universidad de Nawarra, Universidad Pablo de Olavide w Sewilli.

Ponad połowa pracowników Instytutu Europeistyki aktywnie uczestniczyła w 2013 roku w zagranicznych seminariach naukowych oraz wyjazdach badawczych. Instytut Europeistyki w 2013 roku organizował również przyjazdy naukowe badaczy m.in. z Wielkiej Brytanii i Macedonii.

W 2013 roku pracownicy Instytutu uzyskiwali wyróżnienia za działalność naukową, a praca prof. Tomasza Grzegorza Grosse „W objęciach Europeizacji” uzyskała wyróżnienie w drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu im. Profesora Czesława Mojsiewicza (UAM) na najlepszą książkę o tematyce politologicznej.

Instytut wydaje także pismo punktowane „Przegląd Europejski”. Więcej informacji na stronie czasopisma http://przegladeuropejski.wnpism.uw.edu.pl/