Główne publikacje pracowników zakładu

Dr Kamil Ławniczak

Książki
Redakcje książek
Rozdziały w książkach
  • ŁAWNICZAK Kamil (2016), Od paradygmatu do teorii konkretnej. Wkład konstruktywizmu w badanie specyfiki podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej, w: Zastosowanie konstruktywizmu w studiach europejskich, red. Jacek Czaputowicz, Warszawa, s. 170–189
  • CZAPUTOWICZ Jacek, ŁAWNICZAK Kamil (2015), Potencjał badawczy studiów europejskich w Polsce – diagnoza na podstawie analizy artykułów w czasopismach naukowych, w: Luiza Wojnicz, Dorota Rdzanek, Monika Potkańska (red.), W poszukiwaniu finalité politique Unii Europejskiej. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Szczecin – Warszawa, s. 27–43
  • ŁAWNICZAK Kamil (2015), Badanie społecznych aspektów decydowania w Radzie Unii Europejskiej. Propozycja ram metodologicznych, w: Ewa Małuszyńska, Piotr Idczak, Grzegorz Mazur (red.), Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe, Poznań, s. 98–109.
  • ŁAWNICZAK Kamil (2014), Potencjał konstruktywizmu w studiach nad Unią Europejską, w: Jacek Czaputowicz (red.), Studia europejskie. Wyzwania interdyscyplinarności, Warszawa, s. 193–205.
  • ŁAWNICZAK Kamil (2013), José Manuel Durão Barroso – umiarkowany idealista, w: Justyna Miecznikowska (red.), Politycy europejscy XXI wieku, Toruń, s. 365–389.
  • ŁAWNICZAK Kamil (2013), Process tracing. Śledzenie mechanizmów przyczynowych, w: Kamil Ławniczak (red.), Metody jakościowe i ilościowe w badaniu organizacji i działania Unii Europejskiej, Warszawa, s. 69–84.
  • ŁAWNICZAK Kamil (2013), Rada Unii Europejskiej, w: Konstanty Adam Wojtaszczyk (red.), Teoretyczno-metodologiczny wymiar badań nad instytucjami Unii Europejskiej, Warszawa, s. 31–57.
  • ŁAWNICZAK Kamil (2011), Przyczyny modernizacji UE z punktu widzenia państw członkowskich, w: Konstanty Adam Wojtaszczyk (red.), Modernizacja Unii Europejskiej, Warszawa.
Artykuły
Recenzje i inne publikacje
  • ŁAWNICZAK Kamil (2012), Recenzja: Simon Hix, Bjørn Høyland, The Political System of the European Union, nr 1.
  • Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Słownik (2011), red. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Warszawa (autorstwo części haseł).

Struktura

W Instytucie Europeistyki działa sześć zakładów. Każdy z nich zajmuje się odrębną dziedziną badań z zakresu studiów europejskich, realizując w jej ramach projekty naukowe oraz zajęcia dydaktyczne.