Britannia

Grupa Brytyjskich Studiów Społeczno-Politycznych BRITANNIA powstała wiosną 2009 roku z inicjatywy pracowników naukowych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, których zainteresowania dotyczą szeroko rozumianej polityki brytyjskiej. Siedzibą grupy jest Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

W naszym gronie są zarówno profesorowie o ugruntowanym dorobku naukowym, doktorzy o znacznym doświadczeniu badawczym, jak i badacze przygotowujący dopiero swoje prace doktorskie z zakresu polityki brytyjskiej.

Naszym celem jest rozwijanie systematycznych i kompleksowych badań nad polityką wewnętrzną i zagraniczną Zjednoczonego Królestwa, a także jego powiązań z Unią Europejską. Chcielibyśmy również śledzić najważniejsze wydarzenia polityczne zachodzące w poszczególnych państwach Wspólnoty Narodów, w szczególności w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Do naszych priorytetów należy również stały monitoring wyborów w Zjednoczonym Królestwie i innych państwach Commonwealthu.

Badania obejmują szeroki zakres problemów dotyczących różnych wymiarów polityki – międzynarodowego, gospodarczego czy kulturowego, w szczególności zaś obejmują:

 • brytyjski system partyjny;
 • decentralizację władzy – dewolucję;
 • brytyjskie prawo konstytucyjne i reformy ustrojowe;
 • politykę społeczną w Zjednoczonym Królestwie;
 • politykę zagraniczną, bezpieczeństwa i obronności Zjednoczonego Królestwa;
 • brytyjską politykę gospodarczą;
 • relacje Zjednoczonego Królestwa z UE;
 • historyczną politykę imperialną i współczesne relacje Zjednoczonego Królestwa
 • z państwami Wspólnoty Narodów;
 • relacje brytyjsko-amerykańskie;
 • brytyjską myśl polityczną;
 • kulturę brytyjską i jej związki z państwami anglosaskimi.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do współpracy przedstawicieli innych ośrodków akademickich, a także pokrewnych dziedzin nauki – prawników, ekonomistów, historyków, socjologów, kulturoznawców czy literaturoznawców.

Pragniemy, aby jedną z podstawowych płaszczyzn współpracy były projekty naukowe i konferencyjne, stwarzające okazję do osobistych spotkań i dyskusji, a także projekty publikacyjne, bez których nie jest możliwa owocna debata naukowa.

Grupa będzie również zestawiać Bibliografię Brytyjskich Studiów Społeczno-Politycznych w Polsce, która w zamierzeniu stanowić ma dogodne i kompleksowe źródło informacji na temat ukazujących się w Polsce publikacji na interesujące nas tematy. Informacje takie, co warto podkreślić, są często rozproszone, przez co wiele cennych opracowań słabo funkcjonuje w obiegu naukowym. Dążąc do tego, aby nasza bibliografia była kompletna i aktualna, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazywanie informacji na temat Państwa publikacji poświęconych zagadnieniom związanym ze Zjednoczonym Królestwem i państwami Wspólnoty Narodów.

Strona internetowa Grupy. (link: http://www.studiabritannica.eu/)